Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Cały progam SLD-Lewica Razem dla Województwa Lubuskiego

dodano 2014-11-14 17:44 w kategorii: Informacje

Program wyborczy

Koalicji Wyborczej SLD – Lewica razem Województwa Lubuskiego

na wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 roku

 

Lubuska lewica nowoczesna, sprawiedliwa, innowacyjna, wrażliwa na sprawy ludzkie.

 

Województwo Lubuskie, podobnie jak cały kraj, potrzebuje daleko idących zmian. Chcemy województwa sprawnie funkcjonującego, sprawiedliwego, dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego, wrażliwego na problemy ludzi tutaj żyjących. Tegoroczne wybory samorządowe przypadające w dniu 16 listopada, zbiegają się z obchodami 25 lecia transformacji ustrojowej oraz 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj – w obliczu wciąż występującego spowolnienia gospodarczego, wysokiego bezrobocia, eskalacji napięć w stosunkach międzynarodowych – we władzach regionalnych potrzebni są ludzie o poglądach lewicowych. Historia dowodzi, że rządzenie województwem bez przedstawicieli ugrupowań lewicowych przynosi mierne efekty, a wręcz ogranicza jego zrównoważony rozwój. Okres 10 lat, w których rządziliśmy lub współrządziliśmy województwem, był okresem dynamicznego rozwoju, ciekawych inicjatyw, szacunku dla samorządów niższych szczebli i ścisłej z nimi współpracy. Stąd też istnieje potrzeba powrotu do świetności Województwa Lubuskiego, a to wymaga powrotu do władzy w regionie sił lewicowych. Chcemy, aby w kampanii przyświecało nam takie oto hasło: „Tyle rządu ile jest konieczne, tyle samorządu ile jest możliwe”, bowiem Unia Europejska jest silna siłą jej regionów. Polityka regionalna musi być prowadzona z myślą o takim rozwoju głównych, jak i powstawaniu nowych gałęzi gospodarki, aby młodzież z naszego regionu pozostawała na terenie województwa, a ci którzy opuścili nasz region i kraj wyjeżdżając za chlebem powrócili i mieli godne warunki pracy i płacy. Za najważniejsze zadania uznajemy:

 

Po pierwsze – Gospodarka

 

Samorząd Województwa musi stwarzać warunki dla rozwoju gospodarki. Samorząd ojewództwa sektor gospodarki powinien wspierać, a nie go zastępować. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w sektorowych jak i regionalnych programach operacyjnych pojawiają się ogromne środki na wsparcie gospodarki poprzez innowacje i powiązanie nauki z sektorem gospodarki. W związku z tym zapewnimy:

 • Sprawne aplikowanie środków Unii Europejskiej i uproszczone procedury ich rozliczania.

 • Udzielenie szeroko idącej pomocy w formie szkoleń i doradztwa w procesie przygotowywania projektów przez podmioty gospodarcze.

 • Bardziej efektywne wykorzystanie już istniejących instytucji otoczenia biznesu takich jak Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych , Lubuski Fundusz Pożyczkowy czy Agencję Rozwoju Regionalnego.

 • Ożywienie i praktyczne funkcjonowanie Parków Naukowo – Technologicznych, które powinny prowadzić badania naukowe na rzecz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju gospodarki.

 • Kształtowanie dobrego klimatu dla tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich firm.

 • Szybkie i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych poprzez tworzenie dobrego klimatu dla szybkiego uruchomienia kompleksu energetycznego Gubin – Brody oraz budowy kopalni wydobycia miedzi.

 

Po drugie – Równomierny rozwój infrastruktury transportowej

 

Samorząd województwa posiada duży wpływ na rozwój infrastruktury transportowej. Strategia rozwoju transportu Województwa Lubuskiego przyjęta za naszych rządów jest w minimalnym stopniu realizowana przez obecną koalicję. Równomierny rozwój czterech gałęzi transportu – drogowego, kolejowego, rzecznego i lotniczego - jest fundamentalną sprawą. W tym obszarze podejmować będziemy następujące działania.

 • Program budowy, przebudowy i remontu sieci dróg wojewódzkich będzie budowany w sposób logiczny i spójny z planowanymi działaniami zarządców dróg wyższych i niższych kategorii, co w konsekwencji doprowadzi do optymalnego zwiększenia dostępności komunikacyjnej w regionie.

 • Będziemy wspierać inicjatywy samorządów lokalnych w zakresie budowy nowych węzłów autostradowych na autostradzie A2.

 • Przejmiemy do zasobów dróg wojewódzkich - po wybudowaniu drogi ekspresowej S3 - odcinki dawnej drogi krajowej DK3, by nie obciążać kosztami jej utrzymania – jak to jest obecnie – samorządów gminnych.

 • Doprowadzimy do wywołania procesów inwestycyjnych związanych z budową mostów na Odrze w Milsku, Pomorsku, a w dalszej kolejności w Połęcku i Brodach.

 • Przygotowane zostaną inwestycje związane z budową obwodnic Kostrzyna, Słubic, Drezdenka, Krosna Odrzańskiego.

 • Dokończymy budowę obwodnic w Sławie, Lubsku, Wschowie i Rzepinie.

 • Wspólnie z województwem wielkopolskim doprowadzimy do przygotowania inwestycji związanej z budową obwodnicy „Regionu Kozła”

 • Zrealizujemy budowę mostu na Warcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 w Skwierzynie.

 • Przyśpieszymy procesy zakupu nowego, lekkiego i ekologicznego taboru kolejowego oraz uruchomienie kolejnych połączeń kolejowych w ramach przewozów regionalnych.

 • Wyegzekwujemy od aktualnych zarządców sieci dworców kolejowych ich remontów i przywrócenie normalnych warunków funkcjonowania. Podejmiemy działania zmierzające do przejęcia na własność samorządu województwa dworców kolejowych.

 • Wspierać będziemy program „Odra dla turystów 2020”, w ramach którego budowane będą na Odrze kolejne małe przystanie rzeczne.

 • Wdrożymy w życie program „Łączą nas rzeki”, którego celem jest budowa infrastruktury na Warcie i Noteci.

 • Zmierzać będziemy do poszerzenia sieci połączeń lotniczych z lotniska Zielona Góra w Babimoście, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Po trzecie – Aktywizacja rynków pracy

Rozmiar zjawiska bezrobocia, jego skutki i zakres problematyki z nim związanej rodzi istotną potrzebę przeciwdziałania jego powstawaniu. Samorząd Wojewódzki posiada narzędzia i możliwości związane z przeciwdziałaniem zjawisku bezrobocia. Możliwości te wynikają z właściwego wykorzystania przepisów prawnych, do których można zaliczyć Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z prognoz wynika, że coraz mocniejszy wpływ na sytuację na rynku pracy będą miały procesy demograficzne. W perspektywie roku 2020 wystąpi stopniowe wchodzenie na rynek pracy niżu demograficznego, który nie będzie rekompensował naturalnych ubytków, wynikających m.in. z przechodzenia na emeryturę kolejnych roczników wyżu z lat 50-tych.

W obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu będziemy się koncentrować przede wszystkim na:

 • pomocy w dostosowaniu kształcenia, szczególnie zawodowego, do potrzeb regionalnego rynku pracy i standardów UE,

 • dostosowywaniu kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy, przede wszystkim poprzez dostosowanie kierunków kształcenia w systemie szkolnym w połączeniu z podnoszeniem jego jakości po rozwój systemu kształcenia ustawicznego,

 • pomocy i promocji włączenia zawodowego i społecznego,

 • poprawie zasobu miejsc pracy i zwiększeniu aktywności zawodowej ludności z wykorzystaniem funduszy europejskich,

 • promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia przy finansowym wsparciu z funduszy europejskich,

 • usprawnieniu mechanizmów transferu innowacji i technologii oraz wzroście efektywności współpracy strefy gospodarki i instytucji naukowych przede wszystkim poprzez finansowanie i dofinansowanie inicjatyw ze środków finansowych funduszy europejskich,

 • wspieraniu stopniowego procesu przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, wprowadzania: innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych i marketingowych oraz szeroko rozumianego sektora usług,

 • rozwoju instytucjonalnego i kapitałowego otoczenia biznesu w tym Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego i Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych,

 • ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy.

 

Po czwarte – optymalne zainwestowanie środków unijnych

 

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Województwo Lubuskie będzie beneficjentem ogromnych środków finansowych. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że w minionej perspektywie UE środki częściej były wydawane, a nie inwestowane, co w konsekwencji spowodowało, że w skali regionu nie uzyskano optymalnej wartości dodanej. Ogromny problem dla beneficjentów stanowiły skomplikowane i długotrwałe procedury, zarówno dotyczące wdrażania projektów jak również ich rozliczania. W związku z powyższym w nowej kadencji podejmiemy następujące działania:

 • Środki wsparcia Unii Europejskiej mają służyć dynamicznemu rozwojowi naszego regionu w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. Stąd też naszym zadaniem będzie optymalne zainwestowanie pieniędzy, a nie ich często bezsensowne wydanie.

 • Zdecydowanie uprościmy procedury naboru projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ich rozliczenia.

 • We wszystkich komponentach programów regionalnych wprowadzimy zasadę zaliczkowania realizacji projektów, co w sytuacji dużego zadłużenia samorządów umożliwi im sięganie po kolejne środki.

 • W przypadku małych projektów realizowanych przez Euroregiony podejmiemy inicjatywę zdecydowanego uproszczenia wdrażania i rozliczania tych projektów.

 

Po piąte – zdrowie i opieka socjalna

 

Kondycja finansowa zakładów opieki zdrowotnej w województwie lubuskim jest niekorzystna. Niemal wszystkie placówki podległe samorządowi województwa wykazują straty. Fakt ten w głównej mierze spowodowany jest niskim poziomem finansowania świadczeń medycznych oraz wadliwym algorytmem podziału środków finansowych stosowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla zabezpieczenia właściwego, bezpiecznego systemu opieki zdrowotnej niezbędne jest stworzenie odpowiedniej bazy technicznej i diagnostycznej, która umożliwi mieszkańcom naszego województwa lepszy dostęp do wysokospecjalistycznych usług medycznych. Warunki takie można osiągnąć tylko poprzez wyposażenie jednostek ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną nowej generacji. Za najważniejsze zadania w najbliższej kadencji uznajemy:

 • Budowa, z dofinansowaniem środkami UE lub budżetu państwa, Centrum Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

 • Budowa, z dofinansowaniem środkami UE lub budżetu państwa, oddziału Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

 • Opracowanie i wdrożenie reorganizacji szpitali psychiatrycznych w województwie lubuskim.

 • Wdrożenie programu zdrowotnego - „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Lubuskiego”.

 • Utworzenie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 • Budowa, z dofinansowaniem środkami UE lub budżetu państwa pawilonu wielofunkcyjnego (pediatria, neurologia dziecięca i onkologia) w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

 • Wykorzystanie funduszu UE i budżetu państwa do modernizacji, remontów i zakupów inwestycyjnych szpitali podległych samorządowi w celu dostosowania ich do wymogów unijnych i oczekiwań pacjentów.

 • Przyjęcie i wprowadzenie w życie w partnerstwie z samorządami lokalnymi, Wojewódzkiej Karty Seniora, która uprawniałaby starsze osoby do licznych zniżek związanych z opieką zdrowotną, rozrywką i aktywnym wypoczynkiem.

 • Wspieranie absolwentów lubuskich uczelni poprzez wprowadzenie płatnych staży w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach organizacyjnych samorządu województwa.

 

Po szóste – oświata, kultura, kultura fizyczna

 

W zakresie rozwoju wojewódzkiej polityki oświatowej należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zadania:

 • Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego poprzez optymalne wykorzystanie środków unijnych dedykowanych w nowej perspektywie finansowej. Zakładane w tej kwestii ograniczenia dostępu przewidziane w regionalnych i horyzontalnych programach operacyjnych są nie do przyjęcia.

 • Zdecydowane wzmocnienie szkolnictwa zawodowego poprzez rozwijanie i modernizowanie bazy oświatowej z wykorzystaniem środków unijnych.

 • Upowszechnienie programów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa ( konkursy dla dzieci i młodzieży wspierające działania na rzecz profilaktyki uzależnień, promowania zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania agresji i cyberprzemocy.)

 • Propagowanie w lubuskich szkołach ( poprzez konkursy i programy ) obywatelskich postaw i zachowań, które będą wzmacniały poczucie sprawiedliwości społecznej, harmonijnego współistnienia, solidarności i tolerancji.

 • Intensyfikacja współpracy międzynarodowej poprzez stałą wymianę doświadczeń, wspólnie realizowanych praktyk i spotkań.

 • Motywowanie młodych ludzi do osiągania wysokich wyników w nauce poprzez rozszerzenie oferty stypendiów.

 • Propagowanie idei wolontariatu w lubuskich szkołach poprzez ogłaszanie konkursów mających na celu wyłonienie liderów wolontariatu młodzieżowego.

Pomimo faktu, iż Lubuskie ma do zaoferowania turystom wiele atrakcji tak przyrodniczych, jak i kulturalnych, to turystyka nie pełni istotnej roli w gospodarce regionalnej. Dzieje się tak między innymi dlatego, że baza turystyczna jest słabo rozwinięta na terenie województwa i – co gorsza – widoczne są oznaki regresu, co przejawia się zmniejszaniem się z roku na rok bazy noclegowej. Ostatnie badania przeprowadzone przez kwartalnik „W podróży” pozbawiają nas wszelkich złudzeń. Województwo Lubuskie zajęło przedostatnie miejsce w rankingu dotyczącym atrakcyjności turystycznej i ilości odwiedzających nas turystów. W okresie ostatnich pięciu lat liczba turystów odwiedzających nasz region pozostaje na niezmienionym poziomie. Również mijającej kadencji nastąpił regres w zakresie dofinansowania budowy i remontu infrastruktury sportowej oraz wsparcia dla związków i stowarzyszeń sportowych. Decyzją Zarządu Województwa zmniejszono dofinansowanie dla samorządów gminnych i powiatowych na realizację cieszącego się ogromnym powodzeniem programu ”Moje boisko - „Orlik 2012”. W związku z tym niezbędne są następujące działania:

 • Promocja bazy turystycznej województwa poprzez aktywny udział w targach turystycznych, promocji multimedialnej, wsparcie samorządów, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych zajmujących się tym obszarem działalności.

 • Bardziej aktywne wykorzystanie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz rezydujących jej ośrodki w Europie i na świecie.

 • Wsparcie finansowe na realizację infrastruktury sportowej. Na wzór sprawdzonego i cieszącego się dużym powodzeniem programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012” stworzyć wojewódzki program wsparcia budowy tego typu infrastruktury.

 • Pomoc finansowa samorządu województwa w zakresie renowacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • Zwiększenie zainteresowania władz wojewódzkich sportem i rekreacją jako ważnego czynnika rozwoju społeczeństwa w ujęciu prozdrowotnym, wychowawczym, edukacyjnym i integracyjnym.

 • Podniesienie udziału w budżecie województwa działu 926 – kultura fizyczna do 2,5 %.

 • Sport dzieci i młodzieży jako priorytet działania dla samorządu województwa lubuskiego.

 • Poprawa infrastruktury sportowej w województwie lubuskim, ze szczególnym uwzględnieniem bazy sportowej w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Drzonkowie jako centrów mających największy wpływ na potencjał i osiągnięcia województwa w sporcie.

 • Uwzględnienie szczególnej roli trenerów i instruktorów w procesie szkoleniowo-wychowawczym poprzez ustanowienie stypendiów trenerskich dla najlepszych lubuskich trenerów szczególnie pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 • Wprowadzenie programów dotyczących identyfikacji i szkolenia sportowych talentów, w tym stypendia sportowe.

 • Zmiana zasad finansowania organizacji sportowych z preferencja dla organizacji sportowych mających największy wpływ na pozycje województwa lubuskiego oraz prowadzących sprawdzone systemowe programy szkolenia.

 • Wspomaganie działalności wolontariackiej w sporcie poprzez pomoc organizacyjną i finansową.

 • Ustanowienie stypendiów trenerskich dla najlepszych lubuskich trenerów szczególnie pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 • Dla realizacji między innymi tych celów, podniesienie rangi i znaczenia sportu w województwie, dokonanie zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego poprzez utworzenie samodzielnego i kompetentnego Departamentu Sportu.

 

Po siódme – ochrona środowiska i przeciwpowodziowa

 

Województwo lubuskie należy do województw o zróżnicowanych obszarach przyrodniczo – krajobrazowych. System obszarów chronionych na terenie województwa jest związany głównie z regionem dolin rzecznych Odry i Warty oraz ich dopływów, jak również z krajobrazem Pojezierza Lubuskiego. Na terenach obszarów chronionych istnieje ograniczona możliwość inwestowania, a tym samym rozwoju. Stawia to wiele samorządów w trudnej sytuacji. Wychodzimy z założenia, że obszary przyrodniczo – chronione nie mogą stanowić bariery rozwojowej dla wielu samorządów. Te procesy muszą rozwijać się w swoistej symbiozie, czyli oparte muszą być na dwustronnej korzyści.

Powódź z lipca 1997 roku obnażyła skalę potrzeb w zakresie modernizacji i odbudowy obwałowań przeciwpowodziowych rzek województwa oraz urządzeń hydrotechnicznych związanych z ochroną przeciwpowodziową (melioracyjne pompownie odwadniające, jazy, śluzy i przepusty wałowe). Stan techniczny wielu urządzeń, które nie zostały objęte pracami remontowymi i konserwacyjnymi jest fatalny. Aktualne kierownictwo Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze popełnił wiele zaniechań, w wyniku których nie wykonano wielu pilnych inwestycji. W związku z powyższym niezbędne są następujące działania:

 • Pilne doprowadzenie do zmian w kierownictwie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zastępując ludzi nieprzygotowanych, niekompetentnych na fachowców z dużym doświadczeniem i potrafiących zarządzać procesami inwestycyjnymi w obszarze melioracji.

 • Skuteczne wykorzystanie środki wsparcia Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programów horyzontalnych na niezbędne inwestycje w obszarze melioracji.

 • W trybie pilnym opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji.

 

Po ósme – współpraca zagraniczna

 

Współpraca z regionami partnerskimi wynika z podpisanych umów o współpracy międzyregionalnej. Współdziałanie opiera się przede wszystkim na członkostwie Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i służy wzmocnieniu procesu integracji europejskiej. W mijającej kadencji samorządu intensywność kontaktów międzyregionalnych - szczególnie tych z Europą Wschodnią – zdecydowanie spadła. Stąd też w nowej kadencji samorządu przywrócimy należytą rangę współpracy zagranicznej, którą głównie opierać będziemy na ścisłej współpracy z zachodnimi sąsiadami: Brandenburgią, Saksonią i Berlinem. Zdecydowanie zdynamizujemy wzajemne kontakty z pozostałymi partnerami, z którymi Województwo Lubuskie podpisało umowy o wzajemnej współpracy. Rozszerzymy kontakty z regionami państw Grupy Wyszehradzkiej. Jednym z priorytetów prowadzonej polityki współpracy zagranicznej jest tworzenie wielopłaszczyznowych i wyspecjalizowanych sieci współpracy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, a samorząd województwa powinien przejąć rolę koordynatora tych działań.

 

Po dziewiąte – polityka kadrowa

 

Niezbędnym elementem sprawnego zarządzania województwem jest dobrze przygotowana, sprawna i oddana sprawie kadra kierownicza oraz administracyjna. Polityka kadrowa samorządu województwa musi opierać się na kompetencji, sprawności organizacyjnej, asertywności, zdolności analizy problemu i umiejętności podejmowania decyzji, a nie na kolesiostwie, partyjniactwie i nepotyzmie. Obecna koalicja w sprawie doboru kadry kierowniczej w sposób permanentny kierowała się tymi ostatnimi zasadami. Dokonamy analizy polityki kadrowej i przeglądu zasobów kadrowych pod kątem przerostu zatrudnienia i kompetencji.

 

Po dziesiąte – finanse publiczne

 

Kwestią priorytetową dla wszystkich polskich samorządów jest dalsza przebudowa finansów publicznych, tak, aby ich model odzwierciedlał przejmowanie przez samorządy kolejnych zadań i wzrost ich odpowiedzialności.

 

Spadające dochody samorządów terytorialnych oraz restrykcyjne przepisy dotyczące zadłużania się gmin, powiatów i województw, skutkować mogą zahamowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych i regionalnych wspólnot mieszkańców.

Podejmiemy prace na rzecz wprowadzenia zmian, które poprawią dostęp samorządów do szerokiej gamy instrumentów finansowych a w konsekwencji pozwolą na realizację działań rozwojowych. W związku z powyższym

 • Zwiększymy wpływ samorządów i ich reprezentacji w procesie podziału środków z budżetu UE i budżetu państwa. W szczególności większą czytelnością winny charakteryzować się rozstrzygnięcia podejmowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Nadal zbyt duży wpływ na końcowe rozstrzygnięcia mają członkowie zarządu województwa i wzajemne lokalne układy polityczne;

 • Usprawnimy mechanizm konsultacji z gminami podczas przygotowywania prac nad planami rozwoju województwa i przygotowania alokacji środków z budżetu Unii Europejskiej 2014-2020, aby zapisy zawarte w uchwalonych dokumentach strategicznych były realizowane w sposób przejrzysty i gwarantujący zrównoważony rozwój województwa lubuskiego;

 • Opowiadamy się za tym, by prognozy finansowe opracowywane przez rząd mogły być wiarygodną podstawą do planowania średnio i długookresowego przez samorząd województwa; Wahania koniunktury w kraju powinny w najmniejszym stopniu dotyczyć wydatków związanych z bezpośrednią obsługą obywatela, z zaspokajaniem jego podstawowych potrzeb;

 • Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której kandydat na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, u progu kampanii wyborczej będzie wiedział, jakimi zasobami materialnymi będzie dysponował w całej kadencji i do tego dostosowywał swoje zapowiedzi i koncepcję przyszłej polityki.

 • Planowanie rozwoju, przewidywalność polityki władz publicznych, budżet zadaniowy- wymagają stabilizacji subwencji i dotacji otrzymywanych z budżetu centralnego. Nie wolno obciążać samorządów terytorialnych odpowiedzialnością za dług publiczny i deficyt budżetowy.

 • Zmniejszymy biurokrację, dokonamy weryfikacji działań i celów poszczególnych komórek i wydziałów administracji samorządowej pod kątem sprawności i efektywności wykonywania przez nich zadań. W czasie rządów obecnej koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim i podległych mu instytucjach wzrosło o kilkaset osób, a w skali kraju ponad 100 tysięcy dodatkowych urzędników.

 

Wybory samorządowe to czas na zmiany. Nowe wyzwania stawiane samorządom w dobie w dalszym ciągu trwającej recesji gospodarczej, wysokiego bezrobocia, problemów społecznych, znieczulicy na zwykłą ludzką krzywdę wymaga odważnych i odpowiedzialnych decyzji. My ludzie lewicy jesteśmy gotowi przeciwstawić się tym negatywnym zjawiskom i spowodować wejście Województwa Lubuskiego na szybką ścieżkę rozwoju.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.